Kế Hoạch Kiểm Sát Chất Lượng Thịt Lợn

KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
Sản phẩm: Thịt lợn đen Mười Phương 

Tên cơ sở: Hộ kinh doanh Kiều Công Mười
Địa chỉ: Tổ 19 – phường Tân Phong – TP Lai Châu – tỉnh Lai Châu
Điện thoại: 097 266 1717
Người đại diện pháp luật: Ông Kiều Công Mười,      Chức vụ: Chủ cơ sở

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;
Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.
Hộ kinh doanh Kiều Công Mười xây dựng kế hoạch kiểm soát chất lượng như sau:

Các quá trình sản xuất cụ thể

Kế hoạch kiểm soát chất lượng

Các chỉ tiêu kiểm soát

Quy định kỹ thuật

Tần suất lấy mẫu/cỡ mẫu

Thiết bị thử nghiệm/ kiểm tra

Phương pháp thử/ kiểm tra

Biểu ghi chép

Ghi chú

Thu mua thịt lợn

Thịt lợn đen theo liên kết

Theo tiêu chuẩn cơ sở

1 lần/lô

Cảm quan

Quan sát

Sổ ghi chép

 

Rửa sạch

Thịt lợn, nước, dụng cụ đựng

Theo tiêu chuẩn cơ sở

1 lần/lô

Cảm quan

Quan sát

 

Lọc tách từng phần

Thịt, xương, giao, thớt

Lọc riêng phần gồm nạc, mông sấn, ba chỉ, sườn, xương hầm

1 lần/ca sản xuất

Cảm quan

Quan sát

 

Rửa sạch, để ráo

Thịt lợn, nước, dụng cụ đựng

Theo tiêu chuẩn cơ sở

1 lần/lô

Cảm quan

Quan sát

 

Đóng gói,  hút chân không

Thịt, bao bì, máy hút chân không

Theo tiêu chuẩn cơ sở

1 lần/ ca sản xuất

Máy hút chân không

Quan sát

 

Bảo quản

Nhiệt độ

Theo tiêu chuẩn cơ sở

1 lần/lô

Tủ bảo quản

Quan sát

 

Lai Châu, ngày 10 tháng 02 năm 2022
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CƠ SỞ
(Ký, họ tên, đóng dấu)